مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

مهر کیمیا تدبیر

تـامیـن تـجـهـیـزات ابـــــزار دقیق سیستم کنتـرل، برق و مـکانیک
تسریع در فرآیند کالا

.مهر کیمیا تدبیر با در اختیار داشتن کادری مجرب و قدرتمند توانایی ترخیص هرگونه کالایی را در اسرع وقت دارد