مهر کیمیا تدبیر تامین تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق